"photos-slider-header2"

אודות העמותה

Home  /  אודות העמותה

אודות העמותה

yellow-seperator

מי אנחנו
עמותת "בקהילה – שילוב אנשים עם אוטיזם בחברה" פועלת לקידום זכויות ופיתוח שירותים חדשניים ואיכותיים, שיאפשרו לבוגרים עם אוטיזם להשתלב באופן מיטבי בחברה וזאת באמצעות פעילות לקידום זכויות והקמת מודל חיים בקהילה המציב את האדם עם האוטיזם במרכז ומספק מענה איכותי לצרכיו ורצונותיו בדיור, בתעסוקה ובפנאי.

עמותת בקהילה הוקמה בשנת 2013 ע"י מלכי איציק, אם לבחור עם אוטיזם, הפעילה שנים רבות בקידום זכויות ופיתוח מענה מיטבי לאנשים בספקטרום האוטיסטי.

yellow-seperator

החזון

הגשמת חוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
 "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולהגן על זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו….. האדם עם המוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחיו, על פי רצונו והעדפותיו"

כל זאת באמצעות מימוש חיים קהילתיים עשירים של אנשים עם אוטיזם בתוך מרקם עירוני עם קשר הדוק למשפחות, לקשרי קהילה תומכים ולרשת בטחון בסביבת המגורים.

yellow-seperator

מטרות העמותה

 • מימוש חיים בעלי משמעות לאנשים עם אוטיזם בקהילה בהתאם לרצונם ולהעדפותיהם.
 • שילוב בקהילה ושינוי עמדות לגבי יכולת ההשתתפותם של אנשים עם אוטיזם במרחב הקהילתי.
 • הקמת שירותים מותאמים ואיכותיים של דיור, פנאי ותעסוקה, שיאפשרו לאנשים עם אוטיזם לגור בקהילה תוך כדי ניהול אורח חיים איכותי ומשמעותי.

yellow-seperator

דרכי פעולה

דיור

 • פעילות הסברתית וסנגור לקידום רעיון הזכות לדיור בקהילה.
 • הקמת מערך דיור בקהילה כחלק מפרויקט "שותפים לחיים".
 • גיוס תרומות לרכישת הדירות.

פנאינופש בדרום

 • תמיכה בהפעלה והרחבת הפעילות של קבוצות "חבר'ה".
 • קידום ותמיכה בקבוצות הורים בפיתוח שירותי פנאי איכותיים ברחבי הארץ.

תעסוקה

 • תמיכה בהפעלה מיטבית של מרכז לימוד הכשרה ותעסוקה באוניברסיטת בר אילן.
 • העמקת הקשר עם האוניברסיטה והרחבת היכולת התעסוקתית של הבוגרים במקום.
 • תמיכה וסיוע לקבוצות המעוניינות לפתח מרכזי קידום ותעסוקה בדומה למרכז באוניברסיטת בבר אילן.

yellow-seperator

פעילות העמותה עד כה

תמיכה במשפחות

 • תמיכה במשפחות למימוש זכאות ילדיהם במשרדי הממשלה השונים.
 • תמיכה ויעוץ להתארגנויות בפיתוח מסגרות חדשניות של תעסוקה ופנאי.
 • חברות בפורומים של הקהילה האזרחית לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.

פנאי

 • הגשת עתירה לבג"צ לאפשר לאנשים עם אוטיזם פעילויות פנאי- בהתחלה ליומיים בשבוע ובהמשך פעילות להרחבת המענה- כיום ניתן לפעול חמישה ימים בשבוע.
 • קידום ותמיכה במרכז פנאי "חבר'ה" ברמת גן וקרית אונו המשרת עשרים ושניים אנשים צעירים עם אוטיזם המתגוררים ב-12 רשויות שונות.
 • עזרה בפיתוח שירותי פנאי איכותיים כדוגמת מרכז "חבר'ה" המאפשרים המשך מגורים בחיק המשפחה. מרכז אשר ישמש בהמשך גם את חברי הקבוצה שיעברו לגור בדיור בקהילה.

תעסוקה

 • פיתוח מודל מרכז קידום ולמידה לאנשים עם אוטיזם.
 • הקמת המרכז לתעסוקה באוניברסיטת בר אילן שבו לוקחים חלק 17 אנשים עם אוטיזם העובדים במגוון עבודות באוניברסיטה כגון- מחסן לוגיסטיקה, מסעדה, ספרייה, דפוס, משאבי אנוש ועוד.
 • סיוע וייעוץ בהקמת מרכזים דומים ברחבי הארץ.

דיור

 • פיתוח מודל "שותפים לחיים" בתחום הדיור בקהילה.
 • פעילות מול מדרשי המדינה לאימוץ המודל.
 • פנייה לחברות וגופים שונים ליצירת שיתופי פעולה.