"photos-slider-header2"

אודות העמותה

Home  /  אודות העמותה

אודות העמותה

yellow-seperator

מי אנחנו
עמותת "בקהילה – שילוב אנשים עם אוטיזם בחברה" פועלת לקידום זכויות ופיתוח שירותים חדשניים ואיכותיים, שיאפשרו לבוגרים עם אוטיזם להשתלב באופן מיטבי בחברה וזאת באמצעות פעילות לקידום זכויות והקמת מודל חיים בקהילה המציב את האדם עם האוטיזם במרכז ומספק מענה איכותי לצרכיו ורצונותיו בדיור, בתעסוקה ובפנאי.

עמותת בקהילה הוקמה בשנת 2013 ע"י מלכי איציק, אם לבחור עם אוטיזם, הפעילה שנים רבות בקידום זכויות ופיתוח מענה מיטבי לאנשים בספקטרום האוטיסטי.

yellow-seperator

החזון

הגשמת חוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
 "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולהגן על זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו….. האדם עם המוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחיו, על פי רצונו והעדפותיו"

כל זאת באמצעות מימוש חיים קהילתיים עשירים של אנשים עם אוטיזם בתוך מירקם עירוני עם קשר הדוק למשפחות, לקשרי קהילה תומכים ולרשת בטחון בסביבת המגורים.

 

yellow-seperator

מטרות העמותה

 • לפעול למען מימוש חיים בעלי משמעות לאנשים עם אוטיזם בקהילה בהתאם לרצונם ולהעדפותיהם.
 • לפעול למען שילובם בקהילה ולשינוי עמדות לגבי יכולת ההשתתפותם במרחב הקהילתי.
 • לפעול להקמת שירותים מותאמים ואיכותיים של דיור, פנאי ותעסוקה, שיאפשרו לבוגרים עם אוטיזם לגור בקהילה תוך כדי ניהול אורח חיים איכותי ומשמעותי.

 

yellow-seperator

דרכי פעולה

דיור

 • פעילות הסברתית וסנגור לקידום רעיון הזכות לדיור בקהילה.
 • הקמת דירות בקהילה "שותפים לחיים" שנבנה במשותף עם חברת ק.ש.ת מרכזים בקהילה.
 • גיוס תרומות לשם תמיכה בדירות בקהילה.

פנאינופש בדרום

 • מציאת מקום שישמש כמשכן לפעילות הקבוצות "חבר'ה" באזור בקעת אונו.
 • המשך תמיכה בהפעלה מיטבית של קבוצות "חבר'ה" ובהרחבתם.
 • קידום ותמיכה בקבוצות הורים בפיתוח שירותי פנאי איכותיים.

תעסוקה

 • המשך תמיכה בהפעלה מיטבית של מרכז לימוד הכשרה ותעסוקה בבר אילן
 • המשך תמיכה וסיוע לקבוצות המעוניינות לפתח מרכזי קידום ותעסוקה בדומה למרכז באוניברסיטת בבר אילן.

yellow-seperator

פעילות העמותה עד כה

 • תמיכה במשפחות למימוש זכאות ילדיהם במשרדי הממשלה השונים
 • תמיכה ויעוץ להתארגנויות בפיתוח מסגרות חדשניות של תעסוקה ופנאי
 • חברות בפורומים של הקהילה האזרחית לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.
 • פנאי – קידום ותמיכה במרכז פנאי "חבר'ה" בקרית אונו (המשרתת אוכלוסיה מ-10 רשויות). עזרה בפיתוח שירותי פנאי איכותיים כדוגמת מרכז "חבר'ה" , מרכזי פנאי איכותיים מאפשרים המשך מגורים בחיק המשפחה ואח"כ ישמשו גם את חברי הקבוצה שיעברו לגור בדיור בקהילה.
 • תעסוקה – קידום ותמיכה במרכז קידום ולמידה באוניברסיטת בר אילן, עזרה בפיתוח מודלים דומים.
 • דיור- פיתוח מיזם חדש "שותפים לחיים" בתחום הדיור בקהילה
 • הרצאות בנושא נגישות השירות עבור אנשים עם אוטיזם.